Hiroshi Kubota

Kyoto Chubu Medical Center - Nantan-city, Japan