Yoshiyuki Yamashita

Cardiac surgeon
Kyushu university - Fukuoka, Japan