Daisuke Nakamura

Osaka Rosai Hospital - Sakai, Japan