Shintaro Takamura

Teikyo University - Itabashi-ku, Japan